به وب سایت اطلاع رسانی«مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ» خوش آمدید. .مقام معظم رهبــــری (مدظله العالی) فـرمـودنــد: «حوزه های علميـــــه بايد به سـوی تـخـصـصـــی شـدن حرکــت کننــد.»
نام کاربری :   
کلمه عبور :   

اعلام نتایج سطح2 تربیت راهنما

ردیف نام نام خانوادگی کدملی تاریخ مصاحبه روز ساعت
1 علي ابراهيمي 0639958125 95/03/05 چهارشنبه  8:00
2 مهران ابوالحسني 0410397512 95/03/05 چهارشنبه  8:00
3 ابراهيم ابوعلي زاده 0310429765 95/03/05 چهارشنبه  8:00
4 مجتبي ارجيني 4311075782 95/03/05 چهارشنبه  8:00
5 علي اسفندياري 3980119572 95/03/05 چهارشنبه  8:00
6 سليمان اشرفي تركسلويه 2440109088 95/03/05 چهارشنبه  8:00
7 محمدحسن اقبالي فر 0371271746 95/03/05 چهارشنبه  8:00
8 عليرضا اكبري 2480305562 95/03/05 چهارشنبه  8:00
9 محمد اميني جشوقاني 5659919049 95/03/05 چهارشنبه 9:00
10 سعيد ايران پور 3120231691 95/03/05 چهارشنبه 9:00
11 عرفان ايرانپور 3120243507 95/03/05 چهارشنبه 9:00
12 بهزاد ايزديار 4260111061 95/03/05 چهارشنبه 9:00
13 محمدحسين آخوندي 3860162659 95/03/05 چهارشنبه 9:00
14 حسين آفرند 3040355503 95/03/05 چهارشنبه 9:00
15 مرتضي آقازاده 1590069234 95/03/05 چهارشنبه 9:00
16 حسين بابايي 0919948766 95/03/05 چهارشنبه 9:00
17 حسين بازرگان نوجه ده سادت 1710132183 95/03/05 چهارشنبه 9:00
18 مجيد باغنده 6000017091 95/03/05 چهارشنبه 9:00
19 پيام بديعي 3860360787 95/03/05 چهارشنبه 10:00
20 محمد برنا 3970030129 95/03/05 چهارشنبه 10:00
21 يونس برومند فر 4190195405 95/03/05 چهارشنبه 10:00
22 قاسم بشيري 5020060801 95/03/05 چهارشنبه 10:00
23 مهدي بهشتي ورد 0386450072 95/03/05 چهارشنبه 10:00
24 افشين بيدار احمدبيگلو 1660224403 95/03/05 چهارشنبه 10:00
25 مجتبي بيگدلي 4360367031 95/03/05 چهارشنبه 10:00
26 مجتبي پايدار 3934538207 95/03/05 چهارشنبه 10:00
27 مهدي پاينده نجف ابادي 1130324222 95/03/05 چهارشنبه 10:00
28 ابوالفضل پرورده شندي 1720048290 95/03/05 چهارشنبه 11:00
29 مسعود پژوهش 2710064251 95/03/05 چهارشنبه 11:00
30 مرتضي تاجگردون 1250062977 95/03/05 چهارشنبه 11:00
31 محمد توحيدي راد 0690133243 95/03/05 چهارشنبه 11:00
32 محسن جان نثار 1160191591 95/03/05 چهارشنبه 11:00
33 حميد جعفري 0610049161 95/03/05 چهارشنبه 11:00
34 امير جليلي طهرابند 0371191319 95/03/05 چهارشنبه 11:00
35 حميد جمشيدي 1590183924 95/03/05 چهارشنبه 11:00
36 رامين جنگي 1360985141 95/03/05 چهارشنبه 11:00
37 قدرت جواهري 3258528888 95/03/05 چهارشنبه 12:00
38 يونس جوكار 2360369032 95/03/05 چهارشنبه 12:00
39 مرتضي حاجي پور 3180019654 95/03/05 چهارشنبه 12:00
40 نادر حاجيان 1130187284 95/03/05 چهارشنبه 12:00
41 وحيد حدادي باويل 1361033487 95/03/05 چهارشنبه 12:00
42 بهزاد حسنوند 4180101939 95/03/05 چهارشنبه 12:00
43 سيداصغر حسيني 1570221006 95/03/05 چهارشنبه 12:00
44 علي حمزه لو 4270480394 95/03/05 چهارشنبه 12:00
45 صابر حيدرپور 6000000545 95/03/05 چهارشنبه 12:00
46 عباس حيدري 3490293630 95/03/06 پنج شنبه  8:00
47 يوسف خان احمدلو 4270393351 95/03/06 پنج شنبه  8:00
48 محمد خانمحمدي 0520511476 95/03/06 پنج شنبه  8:00
49 مهدي خداپرست 0769497314 95/03/06 پنج شنبه  8:00
50 علي خسروي 0880175419 95/03/06 پنج شنبه  8:00
51 حامد خسروي 2730006559 95/03/06 پنج شنبه  8:00
52 مسعود خسروي فرد 3860549103 95/03/06 پنج شنبه  8:00
53 محسن خواجه 4970191522 95/03/06 پنج شنبه  8:00
54 علي خير انديش 2420543424 95/03/06 پنج شنبه  8:00
55 عباس درخشاني 2249885974 95/03/06 پنج شنبه  9:00
56 اكبر درخشي گنبري 1700030027 95/03/06 پنج شنبه  9:00
57 امين دهقاني 4180130904 95/03/06 پنج شنبه  9:00
58 رضا ديواني 1570157081 95/03/06 پنج شنبه  9:00
59 عنايت ديورخش 4240182905 95/03/06 پنج شنبه  9:00
60 مجيد ذوالفقارقشلاق 0013611135 95/03/06 پنج شنبه  9:00
61 عباسعلي رباني نژاد 0759919860 95/03/06 پنج شنبه  9:00
62 محمدرضا ربيعي 6199762568 95/03/06 پنج شنبه  9:00
63 علي رحمتي 0371554942 95/03/06 پنج شنبه  9:00
64 مسعود رحيمي 3860187651 95/03/06 پنج شنبه  10:00
65 سيد محمد طاهر رخشان 6000049803 95/03/06 پنج شنبه  10:00
66 حكيم الدين رزمجو مهين 0016085183 95/03/06 پنج شنبه  10:00
67 محمد رستمي 2372268066 95/03/06 پنج شنبه  10:00
68 حسين رشيدپور 2940140936 95/03/06 پنج شنبه  10:00
69 هادي رضايي 4240089913 95/03/06 پنج شنبه  10:00
70 مهدي رفيعي 0371106850 95/03/06 پنج شنبه  10:00
71 حامد رمضاني 2440209228 95/03/06 پنج شنبه  10:00
72 رضا رنجپور بناب 1680164767 95/03/06 پنج شنبه  11:00
73 مسعود روشني 0780247108 95/03/06 پنج شنبه  11:00
74 علي زماني 0480255385 95/03/06 پنج شنبه  11:00
75 مرتضي زندباف 5590013720 95/03/06 پنج شنبه  11:00
76 علي سبحان 2790343489 95/03/06 پنج شنبه  11:00
77 ميرتوحيد سجادي 1570303861 95/03/06 پنج شنبه  11:00
78 حبيب الله سروستاني 4810104206 95/03/06 پنج شنبه  11:00
79 محمدرضا سعدي 3241317994 95/03/06 پنج شنبه  11:00
80 يونس سعيدي 3380236764 95/03/06 پنج شنبه  11:00
81 حسين سلطاني 4310982611 95/03/06 پنج شنبه  12:00
82 ايوب سلمانيزاده اويلق 1360355723 95/03/06 پنج شنبه  12:00
83 سعيد سليماني 4420255201 95/03/06 پنج شنبه  12:00
84 عبدالله سميعي نيا 1900370204 95/03/06 پنج شنبه  12:00
85 حسن سنجري 3673475460 95/03/06 پنج شنبه  12:00
86 عليرضا سنچولي 3660588441 95/03/06 پنج شنبه  12:00
87 علي اكبر سهامي مهر 4032303193 95/03/06 پنج شنبه  12:00
88 ميرجواد سيد خليلي 6400025197 95/03/06 پنج شنبه  12:00
89 سيدمحمد سيدي مقدم 0901687278 95/03/06 پنج شنبه  12:00
90 مهدي شاورام 2280358451 95/03/08 شنبه 8:00
91 امين شجاعي 1080271661 95/03/08 شنبه 8:00
92 عليرضا شجاعي علي آبادي 4310683665 95/03/08 شنبه 8:00
93 رسول شريفي 2790242356 95/03/08 شنبه 8:00
94 نعمت شفيعي 5870015952 95/03/08 شنبه 8:00
95 عظيم شكري 5670002350 95/03/08 شنبه 8:00
96 مسعود شكري 2940103811 95/03/08 شنبه 8:00
97 رضا شيري 0371068592 95/03/08 شنبه 8:00
98 ميثم صالحي 0890405263 95/03/08 شنبه 8:00
99 مصطفي صالحي 6150010937 95/03/08 شنبه 9:00
100 محمد صالحي دوست 1050227425 95/03/08 شنبه 9:00
101 مهدي صالحي كيا 1063910501 95/03/08 شنبه 9:00
102 ميلاد صفري 0520341252 95/03/08 شنبه 9:00
103 حسين ضياالديني 3040316461 95/03/08 شنبه 9:00
104 سيد تقي طباطبايي شند آباد 1720057753 95/03/08 شنبه 9:00
105 علي عابدي 4580273621 95/03/08 شنبه 9:00
106 ياسين عباسي 1570385149 95/03/08 شنبه 9:00
107 مهيم عبداللهي 3580245732 95/03/08 شنبه 9:00
108 حسن عبداللهي خرمالو 1730095127 95/03/08 شنبه 10:00
109 حسين علم جو 3790029432 95/03/08 شنبه 10:00
110 ياسر علي دادي 5500031971 95/03/08 شنبه 10:00
111 حسين علي زاده 0370939395 95/03/08 شنبه 10:00
112 جواد علي نژاد 4930074347 95/03/08 شنبه 10:00
113 كمال عليزاده 6040027665 95/03/08 شنبه 10:00
114 علي عليزاده 4040027388 95/03/08 شنبه 10:00
115 سيدرحيم عنايي 3210050368 95/03/08 شنبه 10:00
116 سعيد غفارپور 2790518963 95/03/08 شنبه 10:00
117 مهدي غفاري نيارق 1450554474 95/03/08 شنبه 11:00
118 حسن فدائي 0603332854 95/03/08 شنبه 11:00
119 سياوش فرج الهي 2700034732 95/03/08 شنبه 11:00
120 محمد فرجي نيك 6170022078 95/03/08 شنبه 11:00
121 فرزاد فرح بخش راد 4240367964 95/03/08 شنبه 11:00
122 محمدجواد فرخي كيا 6070019601 95/03/08 شنبه 11:00
123 عباس فغاني 5399874415 95/03/08 شنبه 11:00
124 محمد حسين فياضي 4480048308 95/03/08 شنبه 11:00
125 اسماعيل فيض ابادي 0370627377 95/03/08 شنبه 11:00
126 حسين قدرت زاده 0860091287 95/03/08 شنبه 12:00
127 علي اكبر قريشوندي 1830097954 95/03/08 شنبه 12:00
128 ناصر قوطي آبادي 4360416571 95/03/08 شنبه 12:00
129 امين قياسي 4680024860 95/03/08 شنبه 12:00
130 رضا كاربخش راوري 3210021074 95/03/08 شنبه 12:00
131 اسماعيل كارگر 5030035699 95/03/08 شنبه 12:00
132 وحيد كاظمي 4411238039 95/03/08 شنبه 12:00
133 محمد رضا كاظمي 3040299190 95/03/08 شنبه 12:00
134 محمود كاظمي جعفرلو 4269872012 95/03/08 شنبه 12:00
135 سعيد كريمي بدر آبادي 0421981768 95/03/09 یکشنبه 8:00
136 ابوالفضل كوشكي 1570247390 95/03/09 یکشنبه 8:00
137 محمدحسين كيومرثي 0371466709 95/03/09 یکشنبه 8:00
138 محسن محبي 3240827484 95/03/09 یکشنبه 8:00
139 ميثم محمدباقري 1680037269 95/03/09 یکشنبه 8:00
140 مجتبي محمدپور 0640248039 95/03/09 یکشنبه 8:00
141 مهدي محمدپور 1450211674 95/03/09 یکشنبه 8:00
142 جواد محمدي 0480538727 95/03/09 یکشنبه 8:00
143 ناصر محمدي 1520008325 95/03/09 یکشنبه 8:00
144 سعيد محمدي 1129935833 95/03/09 یکشنبه 9:00
145 روح الله محمدي 2170024387 95/03/09 یکشنبه 9:00
146 ابوطالب محمدي سليماني 5830022461 95/03/09 یکشنبه 9:00
147 مسعود محمدي سليماني 5839958689 95/03/09 یکشنبه 9:00
148 محمدعلي محمديان 4592103513 95/03/09 یکشنبه 9:00
149 مهدي مرادي 4360339399 95/03/09 یکشنبه 9:00
150 حسين مرادي پور 0014913321 95/03/09 یکشنبه 9:00
151 علي مظاهري 1080132252 95/03/09 یکشنبه 9:00
152 محمد مقدم زاباد 4310496687 95/03/09 یکشنبه 9:00
153 صياد ملك احمدي 4490161670 95/03/09 یکشنبه 10:00
154 حميد ملكي 1292015128 95/03/09 یکشنبه 10:00
155 سيد ذبيح اله موسوي 0921469276 95/03/09 یکشنبه 10:00
156 سيد علي موسوي 2400158061 95/03/09 یکشنبه 10:00
157 سيداحمد موسوي 2360115871 95/03/09 یکشنبه 10:00
158 سيد محمد صادق موسوي 2380204225 95/03/09 یکشنبه 10:00
159 سيد عباس موسوي 3560081947 95/03/09 یکشنبه 10:00
160 رضا مهدي پور 1740093712 95/03/09 یکشنبه 10:00
161 جواد مهران خواه 0371135095 95/03/09 یکشنبه 10:00
162 سيد روح الله ميرحسيني رناني 1270864769 95/03/09 یکشنبه 11:00
163 تقي ميرزايي 2910061272 95/03/09 یکشنبه 11:00
164 سيدمحمد ميرقيصري 0386160171 95/03/09 یکشنبه 11:00
165 محمد نجف شاه آبادي 1990329527 95/03/09 یکشنبه 11:00
166 عباس نجفي 1501507192 95/03/09 یکشنبه 11:00
167 علي نوري 1289230528 95/03/09 یکشنبه 11:00
168 حامد نيكوئي زاده 4240325234 95/03/09 یکشنبه 11:00
169 سجاد يزداني 2930050934 95/03/09 یکشنبه 11:00
170 محمد يوسفي 0371297877 95/03/09 یکشنبه 11:00

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما      |         درباره ما
 
پاسخ به پیامهای ارسالی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ می باشد.

enlightenedبازگشت به ابتدای صفحه سایت