حوزه علمیه، حوزه های علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه، میلغان برتر، مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه، حوزه های علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه، میلغان برتر، مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه، حوزه های علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه، میلغان برتر، مرکز تخصصی تبلیغ
صفحه اصلی > صفحه نخست > چارت تشکیلاتی > مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ > معاونت پژوهش > جستجو در کتابخانه سفیران 
بخش های ویژه

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) line:20001 mogh=Columes Data
zand_tth_lib.book_name as my0_1,'isdbnull' as my0_4,zand_tth_lib.moallef as my1_1,'isdbnull' as my1_4,zand_tth_lib.subject as my2_1,'isdbnull' as my2_4,zand_tth_lib.jeld as my3_1,'isdbnull' as my3_4,zand_tth_lib.tedad as my4_1,'isdbnull' as my4_4,zand_tth_lib.ghafase as my5_1,'isdbnull' as my5_4,zand_tth_lib.radif as my6_1,'isdbnull' as my6_4,zand_tth_lib.book_number as my7_1,'isdbnull' as my7_4 from zand_tth_lib